::DCMTVIETNAM.COM - Thông tư 13/2008/TT-BXD hướng dẫn một số điều của Nghị định 153/2007/NĐ-CP - Thong tu 132008TT-BXD huong dan mot so dieu cua Nghi dinh 1532007ND-CP - Đào tạo Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Kỹ sư định giá, Đấu thầu.
Thông tư 13/2008/TT-BXD hướng dẫn một số điều của Nghị định 153/2007/NĐ-CP

BỘ XÂY DỰNG

Số: 13 /2008/TT-BXD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

               Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung

của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Kinh doanh bất động sản

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

            Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau:

 
Các văn bản khác
http://dcmtvietnam.com
http://dcmtvietnam.com