Văn bản mới ban hành
Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Chi tiết xem file kèm theo.

 
Các văn bản khác