Cơ sở pháp lý
Thông tư 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.

Thông tư 04/2010/TT-BKH có hiệu lực từ ngày 25/03/2010.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Dự thảo Mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp đã được hoàn thiện và ký ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 (Thông tư 04). Theo đó đối với các gói thầu xây lắp quy định tại điểm b khoản 1 Đầu 20 Luật Đấu thầu khoản 4 Điều 2 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Điều 101 của Luật Xây dựng, điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 40 Nghị định số 85/CP, khi xây dựng HSYC chỉ định thầu xây lắp tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải căn cứ các quy định tại Thông tư 04 và Mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp kèm theo.
Ra đời sau các Mẫu HSMT xây lắp, Mẫu HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ với mục tiêu đơn giản hóa và giảm thiểu các quy định mang tính thủ tục, Mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp được xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những nội dung cơ bản trong các Mẫu HSMT nêu trên và có kết cấu chỉ gồm 2 phần:
- Phần thứ nhất: Chỉ dẫn đối với nhà thầu.
- Phần thứ hai: Yêu cầu về hợp đồng.
Xuất phát từ đặc thù của hình thức chỉ định thầu so với các hình thức lựa chọn nhà thầu khác là chỉ có một nhà thầu được "chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận HSYC" nên Mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp có những điểm khác biệt so với các Mẫu HSMT, cụ thể là:
+ Thứ nhất, không có quy định về vấn đề bảo đảm dự thầu, không có quy định về thay đổi tư cách tham dự chỉ định thầu...
+ Thứ hai, không đưa ra quy định về điều kiện tham dự chỉ định thầu đối với nhà thầu. Thay vào đó, trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất (HSĐX), nếu nhà thầu vi phạm một trong các điều kiện liên quan đến tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSĐX (bao gồm: tư cách hợp lệ của nhà thầu tính hợp lệ của đơn đề xuất chỉ định thầu tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh nếu có) hoặc một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 Luật Đấu thầu và khoản 3 khoản 21 Điều 2 Luật Sửa đổi từ HSĐX sẽ bị loại bớt không được xem xét tiếp.
+ Thứ ba, tại bước đánh giá về tài chính, thương mại quy định về việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) đối với HSĐX không nhằm mục đích loại bỏ HSĐX (đối với trường hợp có lỗi số học hoặc sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá đề xuất) mà để làm cơ sở cho bên mời thầu và nhà thầu tiến hành đàm phán tại bước đàm phán các nội dung của HSĐX. Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) được thực hiện theo các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 85/CP.
+ Thứ tư, liên quan đến tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc trong quá trình đánh giá HSĐX, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang, có nội dung sai khác so với bản gốc hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở, không quy định nội dung sai khác của bản chụp so với bản gốc là căn cứ để loại bỏ HSĐX.
+ Thứ năm, do các gói thầu xây lắp được áp dụng chỉ định thầu không chỉ có các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nêu tại Mục 1, Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất, Chương III: Biểu mẫu và Phần thứ hai: Yêu cầu về hợp đồng đều có những quy định nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi xây dựng HSYC chỉ định thầu xây lắp đối với các gói thầu xây lắp có giá gói thầu lớn hơn 8 tỷ.
Trên đây là một số nét khái quát về những nội dung khác biệt giữa Mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp và các Mẫu HSMT xây lắp Mẫu HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.

Nguồn : Báo Đầu thầu

 
Các văn bản khác