Cơ sở pháp lý
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hóa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2010 và thay thế Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/09/2008 của Bộ KH&ĐT ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Theo Thông tư Mẫu HS mua sắm hàng hóa gồm 3 phần với những nội dung cơ bản.

 - Phần thứ nhất là chỉ dẫn đối với nhà thầu bao gồm: yêu cầu về thủ tục đấu thầu; bảng dữ liệu đấu thầu; tiêu chuẩn đánh giá nội dung xác định đánh giá và biểu mẫu dự thầu.

 - Phần thứ hai là yêu cầu về cung cấp bao gồm: phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, yêu cầu về mặt kỹ thuật.

 - Phần thứ ba là yêu cầu về hợp đồng bao gồm: điều kiện chung của hợp đồng, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu hợp đồng.

 Đối tượng áp dụng là tổ thức cá nhân có tránh nhiệm lập HSMT mua sắm hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án sử dụng vốn ODA nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu HSMT ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan tổ thức có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội thủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

Khi áp dụng mẫu này, tổ chức cá nhân lập HSMT căn cứ vào quy mô tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Khẳng định điều này, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh việc ban hành Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa mới sẽ góp phần khắc phục tình trạng chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra các yêu cầu quá cao hoặc quá đặc thù nhằm hạn chế tính cạnh tranh hoặc nhằm tạo lợi thế cho một vài nhà thầu, nâng cao chất lượng HSMT nói nêng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu thầu nói chung.

 
Các văn bản khác